11 квітня відбулось розширене засідання вченої ради МІП, основним питанням якого був розгляд дисертаційної роботи Хоменко Світлани Олегівни «Селекційно-генетичне поліпшення пшениці ярої м’якої та твердої в умовах Лісостепу України», представленої на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.05 – селекція і насінництво.

      Завідувач лабораторії селекції ярої пшениці кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Хоменко С.О. доповілапро зміст та актуальністьдисертаційної роботи. Ґрунтовні відповіді здобувач надала на запитання, які поставили директор МІП член-кореспондент НААН О.А. Демидов, завідувач лабораторії селекції озимої пшениці кандидат с.-г. наук О.В. Гуменюк,заступник директора з наукової роботи, завідувач лабораторії селекції ячменю кандидат с.-г. наук, с. н. с. В.М. Гудзенко, завідувач відділу насінництва кандидат с.-г. наук А.А. Сіроштан,старший науковий співробітник відділу насінництва кандидат с.-г. наук, с.н.с. В.П. Кавунець, провідний науковий співробітник лабораторії селекції озимої пшениці кандидат с.-г. наук Л.А. Коломієць та радник дирекції кандидат біол. наук В.Т. Колючий.

1

 

2

Рецензенти головний науковий співробітник відділу біотехнології, генетики і фізіології доктор біологічних наук, професор Т.В. Чугунковаі головний науковий співробітник лабораторії селекції озимої пшениці доктор с.-г. наук, с.н.с. В.В. Кириленко надали позитивні рецензії на дисертаційну роботу, внесли деякі зауваження і рекомендували роботу для подання до спеціалізованої вченої ради.

У відгуку наукового консультанта Г.М. Ковалишиної (головний науковий співробітник відділу захисту рослин МІП, директор НДІ рослинництва, ґрунтознавства, біотехнологій та сталого природокористування, професор кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського НУБіП України, доктор с.-г. наук, с.н.с.) відзначено актуальність, новизну роботи і дано позитивну характеристику здобувачу. Робота відповідає вимогам «Порядку присудження наукових ступенів» щодо докторських дисертацій і рекомендується до захисту в спеціалізованій вченій раді.

3

 

Враховуючи актуальність теми досліджень, обґрунтованість, достовірність одержаних результатів, наукову новизну і практичне значення виконаних досліджень, повноту викладення матеріалів дисертації в опублікованих працях, відповідність роботи вимогам п. 10 “Порядку присвоєння наукових ступенів”, вчена рада Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН України пропонує дисертаційну роботу Хоменко Світлани Олегівни «Селекційно-генетичне поліпшення пшениці ярої м’якої та твердої в умовах Лісостепу України», представлену на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.05 – селекція і насінництво, до прилюдного захисту на засіданні спеціалізованої вченої ради. Рішення прийнято одноголосно.

Вченою радою також затверджено білети для вступних іспитів до аспірантури МІП за спеціальністю «селекція і насінництво» і для додаткового випробування та заслухано проект наказу по установі про виконання комплексу весняно-польових робіт 2018 р.