5 вересня розпочався вступ до аспірантури Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН. Згідно з наказом директора МІП О. А. Демидова про організацію і проведення вступних іспитів до аспірантури на основі рішення вченої ради МІП від 27 грудня 2017 р. було призначено комісії і встановлено строки складання іспитів: з 1 по 14 вересня 2018 р.

Предметні комісії під головуванням заступника директора інституту з наукової роботи, завідувача лабораторії селекції ячменю канд. с.-г. наук Гудзенка В. М. та членів комісії:

– Селекція і насінництво польових культур:

Чугункова Т. В. – доктор с.-г. наук, професор, головний науковий співробітник відділу біотехнології, генетики і фізіології;

Кириленко В. В. – доктор с.-г. наук, головний науковий співробітник лабораторії селекції озимої пшениці.

– Іноземна мова:

Борщавецька В. Д. – канд. педагог. наук, доцент, декан факультету права і лінгвістики Державного вищого навчального закладу «Білоцерківський національний аграрний університет»;

Шмирова О. В. – канд. педагог. наук, доцент, старший викладач англійської мови кафедри іноземних мов ДВНЗ БНАУ.

– Додаткове вступне випробування для вступників з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, що зазначена в їхньому дипломі магістра (спеціаліста):

Коломієць Л. А. – канд. с.-г. наук, провідний науковий співробітник лабораторії селекції озимої пшениці;

Кавунець В. П. – канд. с.-г. наук, провідний науковий співробітник відділу насінництва.

Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури є наступною: випробування з фаху (селекція і насінництво), іноземна (англійська) мова та додаткове випробування (співбесіда).

Відповідно до наказу НААН № 243-к від 16.08.2018 р. обсяги прийому до аспірантури Миронівського інституту пшениці імені В. М. Ремесла НААН на 2018 р. за державним замовленням становлять три особи на очну форму навчання. До вступу в аспірантуру за спеціальністю 201 «Агрономія» спеціалізація «Селекція і насінництво – 06.01.05» подали заяви Лисенко Анна Анатоліївна, Прокопік Наталія Іванівна, Топко Ростислав Ігорович, Лось Руслан Миколайович, Рисін Артур Леонідович.

Приймальна комісія розглянула вчасність подання документів та їх відповідність «Правилам прийому на 2018 рік», затвердженим рішенням ученої ради наукової установи (МІП) від 27 грудня 2017 р. (протокол № 12) і надала допуск до складання вступних випробувань.

5 вересня було проведено перший іспит зі спеціальності «Селекція і насінництво – 06.01.05». Кожний із вступників відповів на три питання білета, а далі презентував власну дослідницьку пропозицію з майбутньої дисертаційної роботи. Усі абітурієнти продемонстрували високий рівень знань з предмету, вміння підготувати публічний науковий виступ, здатність самостійно планувати дослід, стисло, логічно й аргументовано формулювати актуальність, мету і задачі майбутніх наукових досліджень. Тому і кількість балів за іспит була високою.

Так тримати і успіхів у подальшому творчому пошуку, вагомих наукових доробків разом з колективом науковців Миронівського інституту!

1

2

3

4

5