Згідно з «Правилами прийому до аспірантури Миронівського інституту пшениці імені В. М. Ремесла НААН України для здобуття наукового ступеня доктора філософії в 2021 р.» за спеціальністю 201 Агрономія, затверджених рішенням Вченої ради інституту (протокол № 8 від «12» грудня 2020 р.) з 3 по 10 вересня були проведені вступні іспити для аспірантів очної та заочної форми навчання. Обсяг державного замовлення з прийому наукових кадрів в аспірантуру в 2021 р. за очною формою навчання становить 2 особи.

03 вересня 2021 р. предметною комісією в складі: Кириленко В. В., (голова комісії) д. с.-г. н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник лабораторії селекції озимої пшениці, Гудзенко В. М., д. с.-г. н., старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи, завідувач лабораторії селекції ячменю; Федоренко М. В., к. с.-г. н., старший науковий співробітник лабораторії селекції ярої пшениці, було проведено вступне випробування зі спеціальності 201 Агрономія, спеціалізація Селекція і насінництво 06.01.05. Іспити складали Олефіренко Борис Анатолійович заступник директора з фінансово-економічної та маркетингової діяльності Миронівського інституту пшениці імені В. М. Ремесла НААН, Листуха Михайло Михайлович завідувач лабораторії рослинництва Маслівського аграрного технікума БНАУ, Скорик Валерій Васильович агроном-дослідник департаменту з аграрних питань ТОВ «Епіцентр К».

vstyp

     06 вересня 2021 р. іспит з іноземної мови професійного спрямування проводила предметна комісія під головуванням Кириленко В. В., д. с.-г. н., старшого наукового співробітника, головного наукового співробітника лабораторії селекції озимої пшениці. До складу комісії входили: Ігнатенко В.Д. к. пед. н. завідувач кафедри романо-германської філології та перекладу, асистент Білоцерківського національного аграрного університету; Волощук Г. Д. к. біол. н., провідний науковий співробітник лабораторії патентно-кон’юнктурних досліджень, економіки та інтелектуальної власності; Рибка К. М. к. біол. н., науковий співробітник лабораторії патентно-кон’юнктурних досліджень, економіки та інтелектуальної власності.

vvstup

10 вересня 2021 р. предметною комісією в складі Кириленко В. В., (голова комісії) д. с.-г. н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник лабораторії селекції озимої пшениці; Пірич А. В. к. с.-г. н., в.о. завідувача лабораторії селекції ярої пшениці; Кавунець В. П., к. с.-г. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу насінництва та агротехнологій було проведено додаткове випробування для Олефіренка Бориса Анатолійовича.

vstup

Здобувачі успішно склали іспити та згідно Наказу № 59 про зарахування з 15 вересня 2021 р. до очної (вечірньої) форми навчання аспірантури інституту Олефіренка Бориса Анатолійовича (науковий керівник – доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН Олександр Анатолійович Демидов), Листухи Михайла Михайловича(науковий керівник – кандидат с.-г. наук Андрій Анатолійович Сіроштан) та до заочної форми навчання – Скорика Валерія Васильовича (науковий керівник – кандидат с.-г. наук Олександр Володимирович Гуменюк).