У 2016 р. в Миронівському інституті пшениці імені В.М. Ремесла НААН України ліцензовано аспірантуру за спеціальністю 201 Агрономіяз метою підготовки кваліфікованих науковців у сфері аграрної науки. Освітньо-наукова програма «Селекція і насінництво сільськогосподарських культур» затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 09.12.2016 р. № 1508 л. Таким чином, з 2017 р. на базі Інституту згідно одержаної ліцензії проводиться підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за державним замовленням та контрактом за спеціальністю 201 Агрономія.

Для цього є всі необхідні умови – висококваліфіковані наукові працівники, які проводять лекційні, практичні та лабораторні заняття, наукові лабораторії, дослідне поле. В Інституті функціонує Рада молодих вчених, членами якої являються і здобувачі. Щорічно на базі Інституту Рада організовує Міжнародні науково-практичні конференції молодих вчених і спеціалістів «Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур», до яких активно залучаються здобувачі з метою обміну науковими здобутками між молодими вченими України та ближнього зарубіжжя, апробації результатів наукових досліджень за темами дисертаційних робіт. Інститут є видавцем збірника наукових праць «Миронівський вісник» для публікації результатів досліджень у галузі селекції, насінництва, рослинництва, захисту рослин. Для підвищення професійної майстерності здобувачі мають змогу бути слухачами курсів підвищення кваліфікації, які проходять в Інституті та в інших наукових установах. Щороку беруть участь у конкурсі на присудження премії «За кращу наукову доповідь молодого вченого НААН з фундаментальних та прикладних досліджень». В Інституті діє спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями «Селекція і насінництво» і «Екологія».

В аспірантурі навчаються 13 здобувачів з Інституту та низки різних компаній та установ України. У вересні 2021 року відбувся перший випуск здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 201 Агрономія. Інститут пройшов процедуру акредитації освітньо-наукової програми «Селекція і насінництво сільськогосподарських культур» і за рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти отримав Сертифікат про акредитацію освітньої програми № 2257 від 04.10.2021 р.

Запрошуємо молодих науковців та випускників закладів вищої освіти вступати до аспірантури Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН України.

13.Park