1kopiaОбов’язки завідувача виконує

Правдзіва Ірина Володимирівна

тел.: 097 961 24 13

       
     Лабораторію якості зерна Миронівського інституту   пшениці імені В. М. Ремесла НААН створено у 1968 р.  (до  1976 р. – лабораторія технології зерна). На той час Миронівський науково-дослідний інститут селекції і   насінництва пшениці (НДІСНП) проводив дослідження в єдиній по СРСР системі з визначення якості зерна і  був однією з провідних установ у цій галузі.Перший завідувач лабораторії кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник М. І. Блохін очолював   лабораторію з 1968 по 1999 рр., був членом   наукової Ради з   підвищення якості зерна Відділення рослинництва та селекції ВАСГНІЛ. 
Головою якої деякий   час був академік В. М. Ремесло, а також членом ради Координаційного центру країн Ради Економічної   Взаємодопомоги (РЕВ), організованого на базі Всесоюзного селекційно-генетичного інституту. За наукової діяльності М. І. Блохіна було   досліджено  формування показників якості зерна при різних   строках і способах збирання пшениці, а також вплив хвороб   та пестицидів на ці ознаки; виявлено причини періодичного   зниження показників якості зерна пшениці у Лісостепу   України; а також розроблено систему агротехнічних і   організаційно-господарських заходів для збільшення   виробництва високоякісного зерна. Понад 30 років   присвятила дослідженням у цьому напрямку кандидат   сільськогосподарських наук Г. М. Блохіна (Ковбасенко). За   період роботи Г. М. Блохіна вивчала вплив вилягання посівів   на якість зерна озимої пшениці; походження батьківських   форм на успадкування ознак якості; спадковість якості зерна  і створення вихідного матеріалу  з високою якістю для селекції за цією ознакою; освоєно методику визначення твердозерності пшениці, також за експрес-мікрометод визначення седиментації було встановлено чітку диференціацію селекційного матеріалу і високі кореляційні зв’язки між оцінкою за цим методом на ранніх етапах селекції та макропоказниками, які визначались на завершальному етапі селекційного процесу; на практиці нею доведено можливість підвищення вмісту білка у районованих сортів за використання донорів підвищеної білковості.
    У 2000–2012 рр. лабораторію очолював заступник директора з наукової роботи та інноваційної діяльності кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник В.Т. Колючий. Під його керівництвомдослідження були спрямовані на оцінку якості зерна селекційного матеріалу створеного в Миронівському інституті пшениці імені В. М. Ремесла НААН; удосконалення існуючих та розробку нових методів оцінки якості зерна; вивчення впливу основних технологічних прийомів на якість зерна; розробку окремих теоретичних питань селекції пшениці за використання віддаленої гібридизації та контролю успадкування певних генетичних факторів цієї ознаки методами білкових маркерів з метою створення принципово нових джерел якості зерна пшениці та спряженість певних господарських ознак озимої пшениці з алелями гліадинкодуючих локусів у вищих ланках селекційного процесу; формування якості зерна озимої пшениці в залежності від прийомів вирощування у Лісостепу України та створенню продуктивних сортів з високими технологічними достоїнствами зерна. За майже 50 років діяльності підрозділу, крім проведення численних аналізів зерна, борошна, і хліба вдосконалено ряд методик оцінки якості зерна, прилад для відмивання клейковини (А.с. СРСР № 1026052), розроблено та широко використовується напівмікрометод визначення індексу деформації клейковини за допомогою приладу ВДК (показник ІДК). Керівники лабораторії (М. І. Блохін, В. Т. Колючий) були співавторами розроблених у різний час Державних стандартів на зерно пшениці та двох довідників з якості, а також авторами сортів пшениці.
     З 2012 по 2014 рр. підрозділ очолювала науковий співробітник Л.В. Присяжнюк (в. о. завідувача). Проводилась оцінка селекційного матеріалу пшениці МІП, починаючи з ранніх етапів селекції до внесення нового сорту в Державний реєстр сортів рослин України; вивчались фізичні і борошномельні властивості зерна, фізичні властивості тіста та хлібопекарські достоїнства борошна.

IMG 1571z

У лабораторії в різний (1968–2016 рр) час  працювали  старший   
науковий співробітник А. А. Шевченко,   науковий співробітник 
Л.О. Турченюк, молодші наукові співробітники   Л.А. Шаліна, 
С.І. Годунов Г.Й. Кузьменко, Л.В.Шкрептієнко,С.В. Пикало,  
О.Б. Каліцінська, І.І. МісюраА.А. Лисенко; старші  лаборанти  
Л.М. Білоног, Т. В. Тимошенко та лаборанти  М.М. Хорошко
К.М. Колісник, Н.П. БаглайЛ.М. Ковальська
В.В. Позивайло,Н. М. КоваленкоГ.М. Романченко, 
К.Н. ЄвтушенкоС. А.  Найдьонова,  Л. П. Меріакрі.
Із 2015 р. під керівництвом І. В. Правдзівої, завідувача лабораторії якості зерна проводиться цикл робіт щодо застосування джерел за комплексом господарськи цінних ознак пшениці, ячменю та тритикале. Щорічно проводяться дослідження генофонду та селекційного матеріалу за якістю зерна пшениці озимої і ярої, ячменю озимого і ярого з метою використання у практичній селекції. На даному етапі за безпосередньої участі завідувача лабораторії І. В. Правдзівої і наукового співробітника Н.В. Василенко досліджуються фактори впливу, зокрема генотип та погодні умови на показники якості зерна, борошна і тіста пшениці озимої та ярої проводиться широке дослідження впливу агротехнічних прийомів на якість зерна і борошна та можливість одержання високоякісного зерна пшениці за різних попередників та строків сівби; визначаються технологічні, реологічні та хлібопекарські властивості борошна і тіста; вивчаються нові сорти за комплексом ознак якості з метою подолання негативної кореляції між ознаками якості зерна продуктивністю.
Співробітники лабораторії співпрацюють із селекціонерами і є співвиконавцями завдань науково-технічних програм інших підрозділів МІП. Основна робота спрямована на вивчення та оцінку колекційного і селекційного матеріалу щодо визначення фізичних показників якості зерна (маса 1000 зерен, натура зерна, склоподібність, пошкодження клопом-черепашкою); борошна (показник седиментації,  кількість і якість сирої клейковини, вміст білка, «сила» борошна, водопоглинаюча здатність); тіста (пружність, розтяжність, індекс еластичності, час утворення, стійкість, розрідження, валориметрична оцінка); хліба (пористість м’якуша, об’ємний вихід та загальна оцінка). Отримані результати є основою для бракування низькоякісного вихідного і селекційного матеріалу та виокремлення форм з доброю якістю зерна для селекції.
Під керівництвом завідувача І. В. Правдзівої на даний час у лабораторії працюють н. с. Н.В. Василенко; лаборанти В.М. Сіроштан, Л.Л. Турченюк та О. В. Лисенко.
   Основні напрями наукової діяльності на перспективу – вивчення  та пошук джерел  ознак якості за різних середовищних умов вирощування пшениці озимої та ярої, ячменю озимого і ярого, тритикале тавикористання їх  у селекції;  дослідження  щодо визначення  найбільш  генотипово   обумовлених показників якості зерна та борошна  для  використання  у  селекційній  роботі  при  створенні сортів сильної  та цінної пшениці в умовах Лісостепу України.

2 kopia

 Обладнання  для визначення показників  якості зерна.pdf