9 грудня 2016 р. вийшов наказ Міністерства освіти і науки України за № 1508л «Про ліцензування освітньої діяльності», в одному з пунктів якого зазначено: видати ліцензії на освітню діяльність закладів освіти та науково-дослідних установ у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні. Серед установ значиться і Миронівський інститут пшениці імені В.М.Ремесла НААН: у галузі 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю 201 «Агрономія» з кількістю аспірантів 5 осіб щорічно.

 

Після набуття статусу Інституту в 70-х роках миронівський колектив щороку поповнявся науковцями, молодими спеціалістами, випускниками вищих навчальних закладівз усього СРСР.

 

За ініціативи і безпосередньої участі В.М. Ремесла було прийнято рішення про організацію в Миронівському інституті бази для підготовки кваліфікованих наукових кадрів – проходження переддипломної практики та наукового стажування молодих селекціонерів і спеціалістів, випускників вузів. У стажистах-дослідниках академік Ремесло бачив майбутнє не тільки Миронівського інституту, але й вітчизняної аграрної науки в цілому, тому часто спілкувався з ними, запрошував на роботу після закінчення навчання. Було також організованонаукове стажування молодих селекціонерів у рамках міжнародного співробітництва. Інститут зернових культур (м. Бернбург-Хадмерслебен, Німеччина), Інститут зернових культур (м. Кромержиж, Чехословаччина), Інституту пшениці і соняшника «Добруджа» (м. Генерал Тошево, Болгарія) та Миронівський інститут обмінювались стажистами-дослідниками.

 

Багато уваги В.М. Ремесло приділяв підготовці та підвищенню професійного рівня молодих учених-селекціонерів, мріяв створити свою селекційну школуз навчанням, не відриваючись від землі, а не «на асфальті», не втрачаючи зв’язку з практичною роботою на полях і в лабораторіях. У 1977 р. в Миронівському інституті відкривається аспірантура за спеціальністю «селекція і насінництво». Науковим керівником був академік В.М. Ремесло. У 1979 р. йому присвоєне вчене звання професора зі спеціальності «селекція і насінництво». До 1985 р. миронівську аспірантуру закінчили 10 молодих науковців, які захистили кандидатські, а багато з них і докторські дисертації.

 

На жаль, на довгі роки діяльність аспірантури в Миронівському інституті була зупинена. Але й за ці роки (по 2006 р.) дисертації захистили близько 40 миронівських науковців. Нова хвиля поповнення колективу кандидатами розпочалась у 2012 р. Дисертації захистили ще 13 науковців, лише у 2016 р. – одна докторська та шість кандидатських.

 

Для отримання ліцензії на освітню діяльність довелось провести значну підготовку. Було створено проектну групу, керівником якої стала провідний науковий співробітник лабораторії селекції озимої пшениці доктор сільськогосподарських наук Віра Вікторівна Кириленко. У складі групи – доктори сільськогосподарських наук Демидов Олександр Анатолійович, Кочмарський Валентин Сергійович, Васильківський Станіслав Петрович і кандидат сільськогосподарських наук Гудзенко Володимир Миколайович. Розроблено освітньо-наукову програму і навчальний план, які були розглянуті і затверджені Вченою радою МІП.

 

Необхідний пакет документів – Ліцензійну справу – було надано в Національну академію аграрних наук України, де її розглянули і підтримали спочатку у Відділенні рослинництва, а потім на Президії. Ліцензійну справу, доповнену копією Постанови Президії НААН, було направлено в Міністерство освіти і науки України. Паралельно з цим проведено реєстрацію та внесення необхідних даних до Єдиної державної електронної бази освіти (ЄДЕБО). Цю роботу успішно провела спеціаліст по кадрах Сірик Оксана Вікторівна. Вона є відповідальною особою за внесення змін до цієї бази.

 

Відповідно до частини третьої статті 3 Закону України «Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів» та наказу НААН від 23 січня 2017 р. №22 укладений державний контракт між НААН і МІП на підготовку наукових кадрів через аспірантуру у встановленому законодавством порядку за КПКВК 6591060 «Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері агропромислового комплексу, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка технічного забезпечення наукових установ, розвитку наукової інфраструктури та об’єктів, що становлять національне надбання». Обсяг державного замовлення з прийому наукових кадрів в аспірантуру у 2017 р. становить 5 осіб, з них за денною формою навчання – 3.

 

     Таким чином, з вересня 2017 р. на базі інституту згідно одержаної ліцензії проводиться підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (кандидата) за державним замовленням за спеціальністю 201 «Агрономія» зі спеціалізацією «селекція і насінництво». Ця підготовка здійснюється за освітньо-науковою програмою та навчальним планом, що затверджується Вченою радою інституту. Освітньо-наукова програма та навчальний план аспірантури складаються з освітньої та наукової складових і є основою для формування аспірантом індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової роботи, які затверджуються вченою радою МІП упродовж двох місяців з дня зарахування до аспірантури. Наукова складова освітньо-наукової програми передбачає проведення власного наукового дослідження під керівництвом одного або двох наукових керівників та оформлення його результатів у вигляді дисертації. Підготовка в аспірантурі завершується захистом дисертації доктора філософії у спеціалізованій вченій раді.

 

Заняття з філософії та іноземної мови проводять викладачі Білоцерківського національного аграрного університету згідно з укладеною угодою, а лекції і практичні заняття зі спеціальності – науковці МІП.

 

Завідувачем відділу аспірантури інституту призначено досвідченого селекціонера кандидата сільськогосподарських наук Вологдіну Галину Борисівну. Вона є високоерудованим науковцем, відповідальним працівником, користується заслуженим авторитетом у колективі.

 

Наше завдання – відродити підготовку висококваліфікованих спеціалістів, втілити у життя мрію академіка В.М. Ремесла про «миронівську школу селекціонерів». Для цього є всі необхідні умови – висококваліфіковані вчені, які проводитимуть лекційні і практичні заняття, наукові лабораторії, а поруч – селекційні ділянки. В інституті діє рада молодих учених, відкрито філію кафедри генетики, селекції та насінництва сільськогосподарських культур Білоцерківського НАУ, щороку проходять практику студенти БНАУ та Маслівського технікуму, над дисертаціями працюють аспіранти НУБіП України, НЦ «Інститут землеробства НААН», Інституту агроекології.

 

Запрошуємо молодих науковців та випускників вузів вступати до аспірантури Миронівського інституту пшениці!