aspirnturaobsyak

licencia

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ

Миронівський інститут пшениці імені В. М. Ремесла

                                                                                                                    ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор _______________

О. А. Демидов

«13» грудня 2018 року

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

В АСПІРАНТУРУ

МИРОНІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ ПШЕНИЦІ ІМЕНІ В.М. РЕМЕСЛА НААН УКРАЇНИ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ

НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

В 2019 РОЦІ

Схвалено рішенням Вченої ради

Миронівського інституту пшениці

імені В. М. Ремесла НААН

від «13» грудня 2018 року

(Протокол № 10)

Миронівка – 2018

І. Загальні положення

1. Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році є обов’язковими для закладів вищої освіти (наукових установ) незалежно від форм власності та підпорядкування, крім вищих військових навчальних закладів.

2. Підставою для оголошення прийому для здобуття ступеня доктора філософії є ліцензія Міністерства освіти і науки України щодо надання відповідних освітніх послуг, видана в порядку, установленому законодавством. Прийом на навчання проводиться в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. Наукова установа зобов’язана створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності.

3. Правила прийому до наукових установ НААН розробляються відповідно до законодавства України (Закон України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р. № 1556-VII, Постанова Кабінету Міністрів України № 261 від 23 березня 2016 р. «Про затвердження порядку підготовки здобувачів ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», Наказ Міністерства освіти і науки України № 1096 від 11 жовтня 2018 р. «Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році»), розміщуються на офіційному веб-сайті наукової установи і вносяться до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).

4. Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою програмою, напрямом підготовки) та ступенем, оприлюднюються державною мовою на офіційному веб-сайті наукової установи не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

5. Правила прийому до аспірантури затверджують Вчені ради вищих навчальних закладів (наукових установ). Затверджені правила прийому до аспірантури діють з 01 липня 2019 року до 30 червня2020 року.

6. Правила прийому повинні містити:

 • перелік конкурсних предметів, з яких проводяться вступні випробування;
 • порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години); порядок і строки прийому заяв і документів;
 • порядок проведення вступних випробувань, спосіб та місце оприлюднення їх результатів;
 • порядок подання і розгляду апеляцій на результати вступних випробувань, що проведені закладом вищої освіти;
 • наявність/відсутність місць, що фінансуються за державним замовленням,
 • вичерпний порядок обчислення конкурсного бала.

7. Правила прийому мають визначати порядок та умови зберігання робітвступників. Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, співбесідах, які не прийняті на навчання,зберігаються не менше одного року, після чого знищуються, про щоскладається акт.

8.Прийом до закладів вищої освіти здійснюється на конкурсній основіза відповідними джерелами фінансування.

9. Організацію прийому вступників до інституту здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом керівника інституту, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з Положенням про приймальну комісію інституту, затвердженим Вченою радою інституту відповідно до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. Положення про приймальну комісію інституту оприлюднюється на офіційному веб-сайті інституту.Керівник інституту забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році, Правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

10. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу керівником інституту та/або виконання процедур вступної кампанії. Усі питання, пов’язані з прийомом до закладу вищої освіти, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті інституту в день прийняття або не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення.

1. Вимоги до рівня освіти вступників

До аспірантури на денну та заочну форми навчання для здобуття наукового ступеня доктора філософії на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

Для вступу для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальностями агрономічного спрямування приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) з відповідної спеціальності агрономічного спрямування.

Підготовка в аспірантурі наукових установ НААН здійснюється за рахунок:

- коштів Державного бюджету України (якщо третій рівень вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного бюджету);

- коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за державним замовленням здійснюється виключно в аспірантурі за очною формою навчання.

Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється

на підставі:

- міжнародних договорів України та/або міжнародних програм обміну чи мобільності;

- на підставі договорів, укладених між науковою установою НААН та вищими навчальними закладами (науковими установами) інших країн, щодо обміну вченими чи академічної мобільності;

- за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання подано у Додатку 1.

Аспіранти денної форми навчання:

- отримують державну стипендію у разі зарахування на навчання за державним бюджетом на денну форму навчання у відповідності з чинним законодавством України;

- іногородні аспіранти на підставі довідки з постійного місця реєстрації забезпечуються гуртожитком.

Аспіранти заочної форми навчання користуються пільгами згідно з чинним законодавством України.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

2. Терміни прийому заяв і документів, вступних випробувань,

конкурсного відбору та зарахування на навчання

1. Порядок роботи Приймальної комісії в Миронівському інституті пшениці імені В. М. Ремесла НААН: щодня, крім суботи та неділі, з 900 до 1700.

2. Прийом заяв і документів, вступні іспити, конкурсний відбір та зарахування на навчання до аспірантури денної та заочної форм навчання проводяться в такі терміни:

Етапи та строки вступної кампанії
Початок прийому заяв і документів 15 липня 2019 року
Закінчення прийому заяв і документів 31 серпня 2019 року
Терміни проведення вступних іспитів 1 вересня – 14 вересня 2019 року
Терміни зарахування вступників за кошти державного бюджету До 15 вересня 2019 року
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб До 15 вересня 2019 року
Початок навчання в аспірантурі 15 вересня 2019 року

3. Порядок прийому заяв і документів

1. Вступники до аспірантури подають такі документи:

- заяву на ім’я директора наукової установи в паперовій формі;

- особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;

- 2 фотокартки 3x4;

- список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез (за наявності) або дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності;

- медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;

- засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу.

Особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність поданого диплома відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015 року;

- рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу або наукової установи (за наявності);

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які вступають до аспірантури на денну форму навчання);

- довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в гуртожитку);

- міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1 – С2

(за наявності).

2. Паспорт, диплом про вищу освіту, подаються вступниками особисто.

3. Вступники до аспірантури можуть подавати документи для вступу до

аспірантури не більше, ніж на дві спеціальності.

У тому випадку, коли вступник до аспірантури рекомендується до вступу в аспірантуру за результатами конкурсу одразу за двома спеціальностями, освоювати освітньо-наукову програму підготовки доктора філософії в аспірантурі за рахунок державного бюджету він може лише за однією спеціальністю, за іншою – на умовах контракту.

Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) за кошти державного бюджету.

Організацію прийому вступників здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора наукової установи, який є її головою.

Приймальна комісія наукової установи допускає вступників до вступних випробувань на підставі поданих (всіх, наведених у переліку, та вчасно) документів і може відмовити вступнику в допуску до вступних випробувань в аспірантуру в зв’язку з неподанням у встановлений термін документів, визначених Правилами прийому.

Громадяни України, які не завершили навчання за державним замовленням, мають право повторного вступу для безоплатного здобуття вищої освіти за тим самим ступенем освіти за умови відшкодування до державного бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.

4. Дослідницька пропозиція – це науковий текст обсягом до 5 стор., підписаний іпідготовлений вступником до аспірантури, в якому обґрунтовується тематика майбутнього дисертаційного дослідження, його актуальність, стан розробки у вітчизняній та зарубіжній науці; можливі шляхи розв’язання поставлених задач тощо. Дослідницьку пропозицію вступника до аспірантури рецензує, як правило, майбутній науковий керівник.

5. Вимоги до дослідницьких пропозицій формує Вчена рада інституту відповідно до особливостей кожної обраної вступником спеціальності. Оцінювання дослідницької пропозиції (з можливою її презентацією за рішенням Вченої ради інституту) відбуватиметься на вступному іспиті зі спеціальності як його складова.

4. Проведення вступних іспитів та конкурсний відбір

1. Вступники до аспірантури наукової установи складають вступні іспити:

- зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);

- з іноземної мови за програмою, яка відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури наступна: випробування з фаху, іноземна мова, додаткове випробування (в разі необхідності).

2. Вступний іспит з іноземної мови, як кваліфікаційний іспит, оцінюється за 100-бальною шкалою. Мінімальна позитивна оцінка, яка відповідає рівню В2, складає 80 балів;

- до протоколу вступного іспиту з іноземної мови вноситься оцінка 0 (нуль балів), якщо вступник до аспірантури набрав менше ніж 80 балів, або оцінка 80, якщо вступник набрав 80 або більше балів.

Вступник до аспірантури, який набрав на вступному іспиті з іноземної мови менше ніж 80 балів, не допускається до наступного вступного випробування та участі у конкурсі.

Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або InternationalEnglishLanguageTestingSystemабо сертифікатом CambridgeEnglishLanguageAssessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.Експертизу поданих вступниками міжнародних сертифікатів з іноземної мови, що засвідчують рівні С1–С2, проводять відповідні фахівці (кафедри) іноземних мов до початку вступних випробувань.

Перелік міжнародних сертифікатів з іноземної мови рівнів С1 – С2, які зараховуються замість вступного іспиту до аспірантури, подано у Додатку 2.

3. Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), за рішенням Приймальної комісії можуть бути призначені додаткові вступні випробування.

Додаткові вступні випробування відбуваються після вступних іспитів з іноземної мови та спеціальності. Оцінювання додаткових вступних випробувань відбувається за 100-бальною шкалою. У тому випадку, коли за додаткове вступне випробування вступник отримав оцінку «не зараховано», він позбавляється права брати участь у конкурсі.

4. Особам, допущеним за рішенням Приймальної комісії до вступних іспитів в аспірантуру, надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством України.

5. Конкурсна оцінка (КО) особи, яка претендуватиме на зарахування до

аспірантури, формуватиметься за формулою:

КО = ВІС +ВІМ +ДБ, де:

ВІС – результат вступного іспиту зі спеціальності (за 100 бальною шкалою),

ВІМ – результат вступного іспиту з іноземної мови або бали міжнародного сертифіката з іноземної мови, що засвідчує рівні С1–С2 (замість вступного іспиту з іноземної мови);

ДБ – додаткові бали за наукові (навчальні) досягнення.

6. Знання та вміння, продемонстровані вступниками до аспірантури на вступних випробуваннях зі спеціальності, оцінюються за 100-бальною шкалою. Вступники, які набрали менш як 60 балів, позбавляються права участі в конкурсі.

7. Додаткові бали за наукові та навчальні досягнення вступників до аспірантури нараховує екзаменаційна комісія наукової установи після проведення вступного іспиту зі спеціальності.

Порядок нарахування додаткових балів за навчальні/наукові досягнення для вступників до аспірантури подано у Додатку 3.

8. Зарахування на загальних підставах відбувається за сумою балів, отриманих за вступні іспити та додаткові бали, нараховані за навчальні та наукові досягнення.

9. Вступники до аспірантури, які не пройшли за конкурсом, набравши напівпрохідний бал, можуть бути рекомендовані до зарахування в аспірантуру для освоєння освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії за кошти фізичних (юридичних) осіб.

10. Особи, які без поважних причин не з’явились на вступні випробування у визначений розкладом час; особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня; особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не дозволяється.

5. Право на першочергове зарахування

1. У разі одержання однакової кількості балів переважне право при зарахуванні до аспірантури матимуть вступники:

-  які мають наукові публікації, брали участь в конференціях;

-  які успішно закінчили магістратуру, отримавши диплом магістра з відзнакою;

-  рекомендовані до вступу в аспірантуру Вченою радою вищого навчального закладу (факультету, інституту), наукової установи та мають цільове направлення;

-  мають міжнародний сертифікат з іноземної мови, що підтверджує рівні

С1 – С2.

6. Зарахування на навчання

Рейтинговий список вступників до аспірантури наукової установи, які рекомендуються до зарахування, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.

Наказ про зарахування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії видається директором наукової установі на підставі рішення Приймальної комісії та листа-погодження з Президією НААН та оприлюднюється у встановлені строки на інформаційному стенді приймальної комісії та офіційному веб-сайті інституту у вигляді списку зарахованих.

Особи, які зараховані на навчання до аспірантури наукової установи, повинні до 15 вересня 2019 р. укласти договір.

За довідками звертатись:Миронівський інститут пшениці імені В. М. Ремесла НААН України, Київська обл., Миронівський район, с. Центральне, вул. Центральна, корп. 2

телефон для довідок: (04574)-74-135

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">mwheats@ukr.net


Додаток 1. Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання в аспірантурі Миронівського інституту імені В. М. Ремесла НААН для здобуття наукового ступеня доктора філософіїу 2019 році

Наукова установа/адреса Галузь знань Спеціальність Ліцензійний обсяг, осіб
шифр назва код назва

Миронівський інститут пшениці імені В. М. Ремесла НААН

Київська обл., Миронівський район, с. Центральне, вул. Центральна, корп. 2

тел.: (04574)-74-135

20 Аграрні науки та продовольство 201 Агрономія 5

Додаток 2. Перелік міжнародних сертифікатів з іноземної мови рівнів С1 – С2, які зараховуються замість вступного іспиту до аспірантури

Іноземна мова Екзамен

Бали,

що відповідають рівням

С1 та С2

Англійська мова

IELTS 6.5-9
TOEFL iBT 79-120
TOEFL paper based 550-667
CPE Grade A, B, C
CAE Grade A, B, C
FCE Grade A
Німецька мова Test DaF 4-5
Goethe-Zertifikat C1 – C2
Zentrale berstufenprüfung C2
Kleines Deutsches Sprachdiplom C2
Французька мова TCF C1 – TCF C2 C1 – C2
DALF C1 – DALF C2 C1 – C2
DSLCF C1
DHEF C2


Додаток 3. Порядок нарахування додаткових балів за наукові (навчальні) досягнення вступників до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії

Наукові (навчальні) досягнення Код Кількість балів

Міжнародний сертифікат з іноземної мови, отриманий за останні два роки, що

підтверджує рівні С1 – С2

ДБ1

С1 – 5

С2 – 10

Стаття у науковому виданні, включеному до Переліку наукових фахових видань України (за обраною спеціальністю)

ДБ2

15 (кожна стаття)
Наукова стаття у виданні, яке входить до міжнародних наукометричних баз (Scopus, Web of Science, Copernikus та інші) за обраною спеціальністю* ДБ3 25 (кожна стаття)
Одноосібна монографія або розділ у колективній монографії, яка рекомендована до друку вченою радою наукової установи або факультету/інституту ВНЗ * ДБ4 10
Участь у науковій всеукраїнській конференції (за умови опублікування тез доповіді) за обраною спеціальністю ДБ5 10 (кожна теза)
Патент або авторське свідоцтво на винахід** ДБ6 20
Рекомендація Вченої ради наукової установи, факультету/інституту до аспірантури (за наявності) ДБ7 5
Диплом магістра/спеціаліста з відзнакою ДБ8 10

* – за період не більше трьох років до моменту вступу (в сумі не більше як 60 балів

за публікації та участь у конференціях);

** – за період не більше трьох років до моменту вступу.

Положення

про приймальну комісію Миронівського інституту пшениці

імені В. М. Ремесла НААН України

І. Загальна частина

1. Приймальна комісія Миронівського інституту пшениці імені В. М. Ремесла НААН України (далі – Приймальна комісія) – робочий орган інституту, передбачений частиною першою статті 38 Закону України «Про вищу освіту» (далі – Закон), що утворюється для організації прийому вступників. Строк повноважень Приймальної комісії становить один календарний рік.

Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства України, Закону України «Про вищу освіту», Постанови Кабінету міністрів України № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» від 23 березня 2016 р. (далі – Порядок підготовки), Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 р., правил прийому до аспірантури науково-дослідної установи (далі – Правила прийому), статуту наукової установи та положення про Приймальну комісію Миронівського інституту пшениці імені В. М. Ремесла НААН України (далі – Положення).

Положення затверджується Вченою радою Миронівського інституту пшениці імені В. М. Ремесла НААН України (далі – Інституту) відповідно до частини третьої статті 38 Закону і Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 р. № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 р. за № 1353/27798.

2. Організацію прийому вступників до аспірантури здійснює Приймальна комісія Інституту, склад якої затверджується наказом керівника Інституту, який є головою комісії і забезпечує дотримання законодавства України, а також відкритість та прозорість роботи комісії.

Голова Приймальної комісії (директор Інституту) відповідає за виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій.

До складу Приймальної комісії входять:

заступник голови Приймальної комісії;

відповідальний секретар Приймальної комісії;

члени Приймальної комісії (керівники структурних підрозділів тощо);

представники ради молодих вчених та профспілкової організації.

Заступником голови Приймальної комісії призначається заступник керівника Інституту або керівник структурного підрозділу Інституту.

Відповідальний секретар Приймальної комісії призначається наказом директора Інституту з числа провідних наукових працівників Інституту.

Члени Приймальної комісії призначаються керівником Інституту з числа керівників відділів, лабораторій, а також передбачуваних наукових керівників аспірантів.

3. Для виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій відповідно до наказу директора Інституту утворюються такі підрозділи Приймальної комісії:

відбіркова комісія;

предметні комісії;

апеляційна комісія;

Допускається включати до складу цих комісій наукових, науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів.

Відбіркова комісія здійснює організацію прийому документів вступників і допуск до вступних випробувань на підставі поданих (всіх, наведених у переліку в Правилах прийому та вчасно) документів і може відмовити вступнику в допуску до вступних випробувань в аспірантуру в зв’язку з неподанням у встановлений термін документів, визначених Правилами прийому. До складу відбіркової комісії, як правило, у кількості 3-5 осіб, включаються вчений секретар Інституту, завідуючий аспірантури, спеціаліст відділу кадрів, керівники відділів, лабораторій Інституту.

Предметні комісії утворюються для проведення вступних випробувань до аспірантури . До складу предметних комісій, як правило, у кількості 3-5 осіб,включаються доктори філософії та доктори наук, які здійснюють наукові дослідження за відповідною спеціальністю та відповідають за виконання відповідної освітньо-наукової програми, а до складу предметної комісії з наукової спеціальності – і передбачувані наукові керівники. До складу предметних комісій можуть входити також представники інших вищих навчальних закладів (наукових установ) (за згодою), з якими укладено договори про ведення спільної наукової діяльності, та/або спільного керівництва дослідженнями аспірантів, та/або спільного виконання освітньо-наукової програми або якщо здійснюється підготовка докторів філософії за освітньо-науковою програмою, узгодженою між вищим навчальним закладом та Інститутом. До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також особи, які не мають наукового ступеня і вченого звання, але вільно володіють відповідною іноземною мовою і за рішенням Вченої ради Інституту можуть кваліфіковано оцінити рівень знання відповідної мови вступником.

Апеляційна комісія утворюється для розгляду апеляцій вступників. Головою апеляційної комісії призначається заступник директора Інституту, який не є членом предметних.

Порядок роботи апеляційної комісії затверджується директором Інституту.

Наказ про затвердження складу предметних екзаменаційних, апеляційної та відбіркової комісій підписується директором Інституту не пізніше 01 березня.

Список працівників, які допускаються до роботи для забезпечення діяльності Приймальної комісії та її підрозділів, затверджується наказом директора Інституту з числа наукових працівників та допоміжного (адміністративного) персоналу Інституту.

4. Склад Приймальної комісії та її підрозділів, за винятком осіб, які входять до них згідно з посадовими обов’язками, щороку поновлюється не менш ніж на третину. Одна й та сама особа може бути відповідальним секретарем не більше ніж три роки поспіль.

До складу Приймальної комісії, предметних екзаменаційних та апеляційної комісії не можуть входити особи, діти яких вступають до аспірантури Інституту у поточному році.

ІІ. Основні завдання та обов’язки Приймальної комісії

1. Відповідно до Порядку підготовки, статуту Інституту, наявної ліцензії (сертифікату про акредитацію) Приймальна комісія розробляє Правила прийому, які затверджує Вчена рада Інституту відповідно до частини п’ятої статті 44 Закону.

2. Приймальна комісія:

 • забезпечує інформування вступників та громадськість з усіх питань вступу до аспірантури Інституту;
 • організовує прийом заяв та документів, приймає рішення про допуск вступників до участі в конкурсі (до участі у вступних випробуваннях);
 • організовує та контролює діяльність технічних, інформаційних і побутових служб щодо створення умов для проведення вступної кампанії;
 • забезпечує оприлюднення на веб-сайті Інституту цього Положення, Правил прийому та інших документів, передбачених законодавством;
 • приймає рішення про зарахування вступників за формами навчання і джерелами фінансування.

3. Рішення Приймальної комісії приймаються за присутності не менше двох третин складу Приймальної комісії простою більшістю голосів та своєчасно доводяться до відома вступників.

Рішення Приймальної комісії оформлюються протоколами, які підписує голова і відповідальний секретар Приймальної комісії.

IІІ. Організація роботи Приймальної комісії

1. Голова Приймальної комісії оголошує про засідання комісії, як правило, не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на офіційному веб-сайті наукової установи.

2. Прийом заяв та документів вступників проводиться у строки, передбачені Умовами прийому і Правилами прийому.

3. Приймальна комісія приймає рішення про допуск вступника до участі у конкурсі, про що повідомляє вступника.

4. Розклад вступних іспитів, що проводяться Інститутом, затверджується головою Приймальної комісії і оприлюднюється шляхом розміщення на веб-сайті Інституту та інформаційному стенді Приймальної комісії не пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв та документів для вступу на навчання за відповідними ступенями, освітньо-кваліфікаційними рівнями та формами навчання.

5. Копії документів і фотокартки незарахованих вступників, що не отримані ними, а також їх екзаменаційні роботи зберігаються протягом одного року, після чого знищуються та про що складається відповідний акт.

ІV. Організація та проведення вступних іспитів

1. Голови предметних комісій, які відповідають за проведення вступних іспитів, щороку складають необхідні екзаменаційні матеріали: програми вступних іспитів, що проводяться Інститутом, екзаменаційні білети, тестові завдання, критерії оцінювання відповіді вступника тощо та подають їх на затвердження голові Приймальної комісії не пізніше, ніж за три місяці до початку прийому документів.

Форма вступних іспитів в Інституті і порядок їх проведення затверджуються кожного року в Правилах прийому.

2. На вступних іспитах повинна бути забезпечена спокійна і доброзичлива атмосфера, а вступникам надана можливість самостійно, найбільш повно виявити рівень своїх знань і умінь.

Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії до приміщень, в яких проводяться вступні іспити, не допускаються.

3. Іспит в усній формі або співбесіда з кожного предмета (дисципліни) проводяться не менше ніж двома членами комісії з кожним вступником, яких призначає голова предметної комісії згідно з розкладом у день іспиту.

Під час співбесіди (іспиту в усній формі) члени відповідної комісії відмічають правильність відповідей в аркуші співбесіди (аркуші усної відповіді), який по закінченні співбесіди підписується вступником та членами відповідної комісії.

Інформація про результати співбесіди або іспиту в усній формі оголошується вступникові в день її/його проведення.

4. Бланки аркушів співбесіди, письмової відповіді, а також титульні аркуші зі штампом Інституту зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії Інституту, який видає їх голові екзаменаційної комісії в необхідній кількості безпосередньо перед початком іспиту.

Бланки письмових робіт роздаються кожному вступникові в аудиторії, де проводиться вступний письмовий іспит. Письмові екзаменаційні роботи (у тому числі чернетки) виконуються на аркушах зі штампом Інституту.

Завдання вступних іспитів, проведених з використанням комп’ютерної техніки, разом з відповідями на них роздруковуються на паперових носіях та підписуються вступником.

5. Під час проведення вступних іспитів не допускається користування електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням Приймальної комісії.

6. Вступники, які не з’явились на вступні іспити без поважних причин у зазначений за розкладом час, до участі у подальших іспитах і конкурсі не допускаються. За наявності поважних причин, підтверджених документально, вступники допускаються до складання пропущених вступних іспитів з дозволу Приймальної комісії в межах встановлених строків і розкладу проведення вступних іспитів.

7. Перескладання вступних іспитів не допускається. Вступники, знання яких було оцінено нижче, ніж визначена Приймальною комісією та Правилами прийому кількість балів, необхідна для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, до подальшого складання вступних іспитів та участі в конкурсі не допускаються.

8. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), отриманої на вступному іспиті в Інституті (далі – апеляція), повинна подаватись особисто вступником не пізніше наступного робочого дня після оголошення екзаменаційної оцінки.

Апеляція розглядається не пізніше наступного дня після її подання у присутності вступника.

Додаткове опитування вступників при розгляді апеляцій не допускається.

V. Зарахування вступників

1. Список рекомендованих до зарахування вступників оприлюднюється Приймальною комісією відповідно до загальної кількості набраних балів кожним вступником у строки, визначені Правилами прийому. У списку зазначаються підстави для надання рекомендацій щодо зарахування за формами фінансування навчання.

2. Рішення про зарахування вступників ухвалюється на засіданні Приймальної комісії і оформлюється протоколом.

3. На підставі рішення Приймальної комісії та листа-погодження з Президією НААН директор Інституту видає наказ про зарахування вступників; інформація про зарахованих вступників доводиться до їх відома та оприлюднюється на інформаційному стенді та офіційному веб-сайті Інституту.

4. Зарахованим аспірантам, за їх проханням, видаються довідки встановленого зразка для оформлення звільнення з роботи у зв’язку зі вступом.

5. Аспіранту одночасно з його зарахуванням відповідним наказом директора Інституту призначається науковий керівник з числа наукових співробітників з науковим ступенем.

Науковий керівник аспіранта здійснює наукове керівництво роботою над дисертацією, надає консультації щодо змісту і методології наукових досліджень аспіранта, контролює виконання індивідуального плану наукової роботи та індивідуального навчального плану аспіранта і відповідає перед Вченою радою Інституту за належне та своєчасне виконання обов’язків наукового керівника.

Приймальна комісія

 1. Демидов О. А. – голова комісії, директор інституту, доктор с.-г. наук, член-кореспондент НААН України.
 2. Федоренко І. В. – відповідальний секретар комісії, старший науковий співробітник лабораторії селекції ярої пшениці, канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник.
 3. Гудзенко В. М. – заступник голови комісії, заступник директор інституту з наукової роботи, завідуючий лабораторією селекції ячменю, канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник.
 4. Гуменюк О. В. – голова Ради молодих вчених інституту, завідуючий лабораторією селекції озимої пшениці, канд. с.-г. наук.
 5. Томашевська А. М. – голова первинної профспілки інституту, завідуюча лабораторією патентно-конюктурних досліджень, економіки та інтелектуальної власності.
 6. Чугункова Т. В. – головний науковий співробітник відділу біотехнології, генетики і фізіології, доктор біологічних наук, професор ймовірний науковий керівник аспірантів.
 7. Кириленко В. В. – головний науковий співробітник лабораторії селекції озимої пшениці, доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник науковий керівник аспірантів.
 8. Хоменко С. О. – завідуюча лабораторією селекції ярої пшениці, канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник, науковий керівник аспірантів.
 9. Вологдіна Г. Б. – старший науковий співробітник лабораторії селекції озимої пшениці, канд. с.-г. наук, завідуюча аспірантурою.

 Підрозділи приймальної комісії:

Відбіркова комісія

 1. Волощук Г. Д. – вчений секретар інституту, голова комісії, канд. біологічних наук, старший науковий співробітник..
 2. Юрченко Т. В. – завідувач відділу біотехнології, генетики і фізіології, заступник голови комісії, канд. с.-г. наук.
 3. Вологдіна Г. Б. – старший науковий співробітник лабораторії селекції озимої пшениці, завідуюча аспірантурою, канд. с.-г. наук.
 4. Сірик О. В. – спеціаліст інституту по кадрах.
 5. Ткаченко О. М. – провідний спеціаліст адміністративно-управлінського відділу інституту.

       Предметні комісії:

Спеціальність

 1. Гудзенко В. М. – голова комісії, заступник директор інституту з наукової роботи, завідуючий лабораторією селекції ячменю, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник.
 2. Чугункова Т. В. – головний науковий співробітник відділу біотехнології, генетики і фізіології, доктор біологічних наук, професор.
 3. Кириленко В. В. – головний науковий співробітник лабораторії селекції озимої пшениці, доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник.

 Іноземна мова професійного спрямування

 1. Гудзенко В. М. – голова комісії, заступник директор інституту з наукової роботи, завідуючий лабораторією селекції ячменю, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник.
 2. Борщавецька В. Д. – кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету права і лінгвістики Білоцерківського національного аграрного університету.
 3. Шмирова О. В. – кандидат педагогічних наук, доцент, старший викладач англійської мови кафедри іноземних мов Білоцерківського національного аграрного університету.
 4. Волощук Г. Д. – вчений секретар інституту, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник.
 5. Пикало С. В. – старший науковий співробітник відділу біотехнології, генетики і фізіології, кандидат біологічних наук.

 Додаткове випробування (співбесіда)

 1. Гудзенко В. М. – голова комісії, заступник директор інституту з наукової роботи, завідуючий лабораторією селекції ячменю, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник.
 2. Коломієць Л. А. – провідний науковий співробітник лабораторії селекції озимої пшениці, кандидат с.-г. наук.
 3. Кавунець В. П. – провідний науковий співробітник відділу насінництва, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник.

 Апеляційна комісія

 1. Олефіренко Б. А. – заступник директор інституту з фінансово-економічної та маркетингової діяльності.
 2. Гуменюк О. В. – голова Ради молодих вчених інституту, завідуючий лабораторією селекції озимої пшениці, кандидат с.-г. наук.
 3. Томашевська А. М. – голова первинної профспілки інституту, завідуюча лабораторією патентно-конюктурних досліджень, економіки та інтелектуальної власності.
 4. Сіроштан А. А. – завідувач відділу насінництва, кандидат с.-г. наук.
 5. Муха Т. І. – завідуюча відділом захисту рослин.